Mikroszkopikus zajok hatása és a sztochasztikus rezonancia

A Liesegang-mintázatokkal kapcsolatban végzett valós kísérletsorozatok szinte kivétel nélkül produkáltak bizonyos meglepő, vagy legalábbis nehezen értelmezhető eredményeket is. A szimulációk alapján kijelenthető, hogy ezeket kivétel nélkül a nemlineáris reakció-diffúzió rendszernek bizonyos véletlenszerű eseményekkel való csatolódása okozza. Mivel ezek az események általában mikroskálán történnek, kísérleti befolyásolásuk értelemszerűen nehézkes.

Sztochasztikus rezonanciák

A világban lezajló bármely folyamatra bizonyos mértékig hatással vannak véletlen események. Ezeknek az amúgy kontrollálhatatlan befolyásoló tényezőknek ez eredőjét szokás röviden zajnak nevezni. Természetesen számos olyan eset létezik, amikor a zaj hatása összességében annyira elenyésző, hogy a folyamat gyakorlatilag determinisztikusnak tűnik, s így „matematikailag szép” egyenletekkel írható le. Más esetekben a zaj jelenléte annyira nyilvánvaló, hogy a kérdéses jelenséget eleve csak a valószínűségek szintjén lehet kezelni.

E két csoport határán létezik egy harmadik terület is, amikor a zaj rejtve marad és jelentéktelennek tűnik ugyan, hatása azonban időnként a makroszkopikus szinten is előbukkan váratlanul. Az ok-okozati összefüggések látszólagos hiánya miatt az ilyen rendszerek tehát furcsa viselkedést fognak mutatni, vagy egyszerűbben fogalmazva velük kapcsolatban fel kell készülnünk a „csodákra”.

Hogyan tegyünk csodát – egy egyszerű mechanikai példa

Képzeljünk el egy pontszerű részecskét, ami egy egydimenziós szimmetrikus potenciálvölgyben van. Tegyük fel továbbá, hogy a részecske kinetikus energiája jóval kisebb, mint ami a gödörből való kijutáshoz szükséges, vagyis nincs esélye a kiszabadulásra. Ha a rendszerben nincs súrlódás, a részecske az egyensúlyi helyzete körül fog oszcillálni, de ki biztosan nem juthat.

Most egészítsük ki ezt a modellt egy véletlenszerűen működő, a rendszer méreteihez képest mikroszkopikus amplitúdóval rendelkező zavarforrással: tegyük fel például, hogy véletlenszerűen választott helyeken és időpontokban a részecskét egy kicsit meglökjük. A hatás véletlenszerűségéhez az is hozzátartozik, hogy a lökés iránya az adott pillanatban megegyezhet a részecske sebességének irányával, de az is lehet, hogy ellentétes azzal. Ennek hatására a részecske tehát vagy egy kicsit gyorsulni, vagy egy kicsit lassulni fog. Mivel ennek a mechanikai zavarásnak a mértéke mikroszkopikus, időátlagban pedig a teljes energiabevitel nulla, az ember elsőre azt gondolná, hogy a zajmentes rendszerre felállított determinisztikus modell továbbra is érvényben marad.

Ez a feltevés az esetek többségében természetesen helyes is lesz: a részecske mozgásában ugyan felfedezhetünk majd kisebb „döccenéseket”, de továbbra is a gödör foglya marad. És akkor jön a csoda...

Igaz ugyan, hogy a zaj véletlenszerűsége miatta a nettó külső hatás időátlagban nulla, abban azonban semmi nem akadályozza meg a részecskét, hogy „szerencsés véletlenek” megfelelő sorozatának köszönhetően összegyűjtsön annyi kinetikus energiát, amivel már elhagyhatja a potenciálvölgyet. Ennek az eseménynek a valószínűsége nyilván nem nagy, de nem is nulla, és éppen ez itt a lényeg.

Az efféle csodaszámba menő jelenségeket, amelyek oka véletlenszerűen keletkező és amúgy önmagukban elhanyagolhatóan kis mértékű zavaró hatások felhalmozódására vezethető vissza, sztochasztikus rezonanciáknak nevezzük.

Sztochasztikus effektusok radiális Liesegang-mintázatokban

Tovaterjedő hibahelyek

A Liesegang-mintázatokban gyakran figyelhetünk meg a fejlődésük során térben tovaterjedő hibahelyeket, ami józan fizikai megfontolások alapján meglehetősen paradox. Ezeknek a rendszereknek a fejlődése diffúzió-kontrollált, a diffúzió pedig normálisan ki szokott vasalni mindenféle egyenetlenséget az efféle rendszerekben.

A szimulációk tanúsága szerint a hibahelyek tovaterjedésének magyarázata a sztochasztikus rezonancia jelensége: egyes paramétertartományokban a mintázatot építő reakció-diffúzió mechanizmus nem csillapítja, hanem felerősíti a mikroszkopikus zajokat.

Visszatérve a „részecske a potenciálvölgyben” modellhez a szimulációs tapasztalatok szerint a Liesegang rendszereknek két potenciálvölgyük van, amelyek egy-egy, egymástól kissé eltérő mintázatnak felelnek meg. Normális esetben a mintázat fejlődése véletlenszerűen, de végig vagy az egyik, vagy a másik völgynek megfelelő „mederben” zajlik. Ha ebbe a helyzetbe beleavatkozik a véletlen zaj, akkor a rendszer állapota átugorhat egyik völgyből a másikba és a szituációtól függően (ennek a részletei kissé bonyolultak) esetleg ott is ragadhat. Ilyenkor a mintázaton egy törés keletkezik, hiszen egyik módusról a másikra váltott, ha pedig a váltás visszafelé már nem történhet meg, akkor hiába a diffúzió simító hatása, a hibahely végigkíséri a mintázat teljes fejlődését.

Ez az effektus két és három dimenzióban egyaránt létezik (mind a valós kísérletekben, mind a szimulációkban) ám az irodalomban néhol hangoztatott állításokkal ellentétben független a geometriától, a kezdeti feltételek vagy a rendszer egészének aszimmetriájától.

Tovaterjedő hibahelyek szimulált radiális mintázatokban.

Spirálok keletkezése

A spirális mintázatok megjelenése a Liesegang-mintázatokat érintő anomáliák közül az egyik legérdekesebb. Akárcsak a fordított mintázatokat, szándékosan előidézni ezt sem lehet. Spirálok csak „próba-szerencse” alapon állíthatók elő, ami eleve a jelenség valamiféle sztochasztikus hátterére utal.

Ezt a nem különösebben bonyolult állítást az IDNB modellel készült szimulációk természetesen szintén alátámasztották. A szimulációs paraméterektől függően a spirálok keletkezésének valószínűsége kisebb vagy nagyobb lehet, de – amint azt az alábbi ábra is mutatja – még szimuláció esetén sem előre megmondani, hogy a végeredmény spirál lesz, vagy egy közönséges mintázat. (Az alábbi spirál/nemspirál „ikerpár” fejlődéséről videó is készült. Lásd a megfelelő szakaszban.)

Egy spirál, és az ikertestvére: a két szimuláció minden paramétere megegyezik. Az egyetlen eltérés közti a fejlődés közben létrejött sztochasztikus rezonancia.

Sztochasztikus effektusok három dimenzióban

A „pattogó labda” effektus

Lineáris mintázatok esetén néha előfordul, hogy egy tovaterjedő hibahely olyan széles, hogy gyakorlatilag hosszában két félre osztja a mintázatot. A két almintázat ugyanakkor nem független egymástól, mivel zónáik váltakozva fejlődnek ki. A mintázat felépülése ettől olyan, mintha egy maga után nyomot hagyó labda pattogna egy szűk csatorna falai között.

Gömbölyű csapadékzónák

Fordított hélix és „közönséges” fordított mintázat (minden paraméterük azonos volt).

Fordított hélixek

A szimulációról mint eszközről szóló tankönyvek szerint egy jó modell nem csak az ismert jelenségeket képes megmagyarázni, hanem jóslásra is alkalmas. A Liesegang-mintázatokkal kapcsolatban a fordított spirálok ebbe a kategóriába esnek. Soha, senki nem látott még valódi kísérletben ilyen típusú szerkezetet, az IDNB modellel végzett szimulációk szerint azonban ez is egy lehetséges megoldása a Liesegang-jelenséget leíró differenciálegyenleteknek.

Eltekintve a fordított voltuktól, ezek a spirálok mindenben megegyeznek a „normális” helikális szerkezetekkel (már amennyiben az egyik anomália normálisnak nevezhető egy másikhoz képest), sőt még a kiváltó okuk is azonos (sztochasztikus rezonancia).

Mivel a fordított mintázatok és a hélixek megjelenése egyenként is meglehetősen ritka és kontrollálhatatlan jelenség, együttes előfordulásuk egyetlen rendszerben már egészen valószínűtlen. Talán ez az egyetlen oka annak, hogy soha, senki nem látta még ezt az amúgy matematikailag lehetséges mintázattípust.